A- A A+
  Podziel się

Polityka Otwartości UM w Łodzi

Instytucjonalna polityka otwartości

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mając na celu pełne wykorzystanie możliwości, jakie społeczności naukowej stwarza rozwój technologii cyfrowych, a także pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do wiedzy bez ograniczeń, które nie są konieczne, uwzględniając przy tym korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy oraz dążąc do uniknięcia powtarzania już wykonanej pracy i kierując się zasadami transparentności wprowadza się niniejszą politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

1.

Pojęcia używane w niniejszej Polityce należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zwanym dalej „ Regulaminem”

2.

Niniejsza Polityka nie narusza obowiązków wynikających z Regulaminu, a w szczególności zobowiązania Twórców do rozpowszechniania utworów naukowych w sposób, który nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych (tj. np. możliwości uzyskania patentu na wynalazek opisany w utworze).

3.

Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także inne osoby z którymi zawarła umowę przewidującą zastosowanie Polityki.

4.

W niniejszej Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć:

 1. Publikacje:
  1. publikacje w czasopismach naukowych;
  2. publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji;
  3. monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych.
 2. Dane Badawcze – dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Otwarty dostęp do publikacji

5.

 Autorzy zapewniają otwarty dostęp do Publikacji poprzez:

 1. zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu Publikacji w repozytorium ( jeśli zostanie stworzone ) oraz
 2. publiczne udostępnienie Publikacji tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja4.0 lub późniejsza (CC-BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach wersja 4.0 lub późniejsza (CC-BY-SA).

6.

Publiczne udostępnienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej, zapewnia się niezwłocznie po opublikowaniu Publikacji.

7.

Autorzy Publikacji są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w ust. 5:

 1. z wydawcami oraz innymi użytkownikami Publikacji (np. organizatorami konferencji naukowych), a w tym do udzielania do Publikacji licencji niewyłącznych, które nie zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 5;
 2. uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w ust. 5 ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak również z twórcami oryginałów
  (w przypadku utworów stanowiących opracowanie, np. tłumaczenie już istniejących publikacji).

8.

W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania wskazanego w ust. 5 nie jest możliwe, zobowiązanie to uważa się jednak za wykonane, jeżeli autor Publikacji zapewni nie później niż w terminie 6 miesięcy (12 miesięcy w przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych), licząc od daty wydania, publiczne udostępnienie Publikacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania

Otwarty dostęp do danych badawczych

9.

Osoby, które dysponują Danymi Badawczymi, dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do Danych Badawczych wraz z powiązanymi metadanymi,
w szczególności poprzez:

 1. opracowanie planu zarządzania Danymi Badawczymi określającego zasady zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, precyzującego rodzaje danych zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu do danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację;
 2. aktualizację planu zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność;
 3. zdeponowanie Danych Badawczych we wskazanym repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w przypadku braku takiego, w wyspecjalizowanym dla danego typu danych;
 4. jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie Danych Badawczych tak by każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, np. wraz z udzieleniem wolnej licencji;
 5. zapewnienie, aby dane były: identyfikowalne (np. za pomocą standardów takich jak DOI), dostępne, nadające się do przeprowadzenia badań, użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne.

10.

Twórcy dokumentują działania podjęte w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Polityki oraz ich efekty w sposób określony przez Pełnomocnika do spraw Otwartego Dostępu.

Pełnomocnik do spraw Otwartego Dostępu

 11.

 1. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powołuje Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu.
 2. Do zadań Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu należy:
  1. informowanie o Polityce;
  2. koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  3. doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką;
  4. edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych;
  5. monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Rektorowi
 3. Pełnomocnik do Spraw Otwartego Dostępu przedstawia władzom instytucji raport na temat realizacji Polityki za poprzedni rok do końca pierwszego kwartału następnego roku. Rektor jednostki publikuje raport na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

POBIERZ DOKUMENT W PLIKU PDF (PL)
POBIERZ DOKUMENT W PLIKU PDF (ENG)
POBIERZ UCHWAŁĘ

 

Źródło: www.ub.umu.se