Dofinansowanie APC

A- A A+
    Podziel się

W dniu 11.12.2020 roku weszło w życie Zarządzenie nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli akademickich.

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte artykuły naukowe spełniające łącznie następujące kryteria:

  • przyjęcie do druku w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
  • przyjęcie do druku w czasopismach naukowych, którym w wykazie, o którym mowa w pkt 1, na dzień składania wniosku przypisano punktację 100, 140 i 200 punktów,
  • przynajmniej jeden autor, w okresie aktualnej na czas składania wniosku ewaluacji, złożył oświadczenie upoważniające uniwersytet do zaliczenia go do grupy pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” (tzw. liczba N), w dyscyplinie podlegającej ewaluacji w uniwersytecie,
  • przynajmniej jeden autor nie ma w danym okresie ewaluacyjnym wypełnionych wszystkich slotów publikacyjnych publikacjami z grupy 100, 140 i 200 punktów – z zastrzeżeniem ust. 3.
Dofinasowanie przyznawane jest na wniosek autora, a jego wysokość może wynieść:
  • 100% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 200 – maksymalnie do kwoty 10 000 zł brutto;
  • 75% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 140 – maksymalnie do kwoty 5 000 zł brutto;
  • 50% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 100 – maksymalnie do kwoty 3 000 zł brutto.

Dodatkowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 133_2020 w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli akademickich.pdf.

Wniosek o dofinansowanie publikacji z Zarządzenia 133_2020 wersja edytowalna.docx

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki (email: nauka.cwn@umed.lodz.pl)